ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování vašich osobních údajů bereme vážně a je pro nás důležité, aby byly v bezpečí.

Níže najdete odpovědi zejména na tyto otázky.

  • Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
  • Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?
  • Jaké osobní údaje zpracováváme a jaké k tomu má oprávnění?
  • Odkud získáváme osobní údaje?
  • Komu dále osobní údaje předáváme?

Jak se dozvíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit? Přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů svých klientů a zejména dbáme na jejich zajištění, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Můžete se obrátit přímo na jednatele společnosti Silvermania s.r.o., pana Romana Vyorálka. Silvermania je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, tedy zejména s prodejem a výkupem investičních drahých kovů.

Doručovací adresa: Svat. Čecha 513, 760 01, Zlín

E-mail: info@silvermania.cz

Veškeré kontaktní údaje naleznete na našich internetových stránkách na tomto odkazu: www.silvermania.cz/obchodni-podminky/

2. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby.

Nakupujete-li u nás zboží, potřebujeme znát základní identifikační a kontaktní údaje, abychom Vám zboží mohli prodat a abychom mohli zajistit jeho doručení k Vašim rukám.

K tomuto zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, neboť bez něj bychom nemohli splnit naše povinnosti, ke kterým jsme se zavázali v kupní smlouvě.

Pokud se spolu domluvíme, že od Vás vykoupíme drahé kovy, uzavřeme s Vámi zpravidla písemnou smlouvu.

Ani v tomto případě nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Používáme nástroje pro personalizaci obsahu a reklam, zlepšení kvality a obsahu našich webových stránek. Jedná se o soubory cookie sociálních médií a dále soubory cookie jiných osob používané pro marketingové účely.

Abychom mohli tímto způsobem zpracovávat Vaše osobní údaje, potřebujeme Váš souhlas. Souhlas nám můžete udělit v rámci lišty cookie, která se zobrazuje při návštěvě našich internetových stránek.

Odkaz naleznete na dolním okraji našich internetových stránek. Tento souhlas můžete kdykoli změnit.

Dále používáme standardní nástroje pro analýzu návštěvnosti našich internetových stránek, kdy zaznamenáváme např. vaši anonymizovanou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

V případě, že máte zájem o registraci na našich internetových stránkách, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za tím účelem, abychom Vás vedli jako registrovanou osobu, spravovali Váš účet a mohli Vám poskytovat informace o novinkách, nabídkách, slevy či jiné výhody pro registrované členy. Abychom mohli zpracovávat osobní údaje pro účely registrace, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas je možné kdykoli odvolat.

Zákazníkům, kteří u nás zakoupili zboží, můžeme zaslat na jejich e-mail newsletter s novinkami o našem obchodu. K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o náš oprávněný zájem nabídnout našim zákazníků další služby. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání novinek je možné jedním kliknutím na konci newsletteru zrušit.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození nebo identifikační číslo osoby a adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo.

Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu.

V případě, že jste nám k tomu udělili souhlas, zpracováváme též podrobnosti o Vaší návštěvě internetových stránek silvermania.cz, a to na základě užívání souborů cookie pro marketingové účely.

Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás. Výjimkou jsou údaje z užívání souborů cookie pro marketingové účely.

4. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě zákonem daného důvodu.

Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, tedy nejčastěji kupní smlouvy, na základě které od nás nakupujete zboží nebo my naopak vykupujeme drahé kovy od Vás. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.

V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zaslání newsletteru nebo v případech, kdy uplatňujeme naše nároky. O oprávněný zájem se jedná i v případě zpracovávání základních dat o návštěvnosti našich internetových stránek. V žádném z těchto případů nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.

Při zpracování osobních údajů pro potřeby registrace potřebujeme Váš souhlas, který je zákonným důvodem. Stejně tak potřebujeme Váš souhlas k tomu, abychom mohli zpracovávat osobní údaje, které se ukládají v souborech cookie pro marketingové účely.

5. Komu dále osobní údaje předáváme?

Osobní údaje předáváme především dopravcům, kteří doručují Vámi zakoupené zboží k Vašim rukám.

Osobní údaje předáváme ke zpracování společnosti Google eventuálně jiným sociálním sítím pro marketingové účely.

Osobní údaje jsou uloženy u našeho poskytovatele webhostingu, jímž je společnost Webnode AG se sídlem Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Švýcarsko. 

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem, bez našeho pokynu a ani je předávat jakékoli další osobě bez našeho souhlasu nebo pokynu.

6. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředáváme do žádné jiné země mimo ČR, pokud jste si sám(a) nevyžádal(a) zaslání do této země. Rozhodně informace nepředáváme do země mimo Evropskou unii, ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů.

V rámci služeb společností Google může při využívání souborů cookie pro marketingové účely docházet k předávní Vašich osobních údajů na serverová úložiště ve Spojených státech amerických. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield.

7. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

8. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.

Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit s žádostí, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete na nás obrátit, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který jsme tyto údaje zpracovávali, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem prodávajícího převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete na nás obrátit, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. V případě souhlasu s užíváním souborů cookies tak můžete učinit kdykoli na po kliknutí na odkaz na samém dolním konci našich internetových stránek.

9. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Právo vznést námitku máte v těchto případech:

Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provádíme na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže prokážeme, že náš oprávněný zájem převyšuje Váš.

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

10. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše údaje?

Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli (např. uplatnění práva z vad věci, práva ze záruky či uplatnění Vašich spotřebitelských práv) a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. archivace účetních dokladů a řídí se platnými právními předpisy.

V ostatních případech zpracování osobních údajů záleží na trvání Vašeho souhlasu či na trvání našeho oprávněného zájmu.

V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu, pravidelně likvidujeme.

11. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme nezákonně?

Zejména a to na prvním místě uvítáme, pokud se s takovou domněnkou obrátíte nejdříve na nás na info@silvermania.cz.

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na info@silvermania.cz