OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Prodávající 1:             společnost Silvermania s.r.o., IČO: 092 12 906

                                    DIČ: CZ 09212906

                                    sídlem Svat. Čecha 513, Prštné, 760 01 Zlín

                                    zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 117839

 

                                    e-mail: nakup@silvermania.cz

                                    telefon: +420 724 111 465

 

Prodávající 2:             společnost HisMajesty s.r.o., IČO: 213 12 630

                                    sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

                                    zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 138337

                                   

                                    e-mail: nakup@hismajesty.cz

                                    telefon: + 420 776 821 083

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.silvermania.cz

                                                        („obchodní podmínky“)      

1.              Úvodní ujednání

1.1.        Obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím 1 nebo prodávajícím 2 na straně jedné a kupujícím na straně druhé prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.silvermania.cz („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“). E-shop na webové stránce provozuje prodávající 1. Na základě návrhů kupujících uzavírají kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu na webové stránce jak prodávající 1, tak prodávající 2.

1.2.        Ujednání odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.3.        Ujednání obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.        Znění obchodních podmínek mohou prodávající měnit či doplňovat. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro změnu či doplnění obchodních podmínek, které mají být i nadále závazné pro oba prodávající, je třeba souhlasu obou prodávajících, který je vyjádřen zveřejněním změněných či doplněných podmínek na webových stránkách. Pakliže jeden z prodávajících zveřejní na webových stránkách obchodní podmínky závazné jen pro tohoto prodávajícího, ve vztahu k němu jsou tyto obchodní podmínky nahrazeny.

2.              Smluvní strany

2.1.        Při uzavírání kupních smluv prostřednictvím webového rozhraní obchodu na webové stránce je prodávajícím buď společnost Silvermania s.r.o., IČO: 092 12 906, sídlem Svat. Čecha 513, Prštné, 760 01 Zlín (prodávající 1) nebo HisMajesty s.r.o., IČO: 213 12 630, sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno (prodávající 2).

2.2.        O tom, která společnost je v daném případě prodávajícím konkrétní kupní smlouvy, rozhoduje, vůči komu kupující projevuje vůli uzavřít kupní smlouvu objednáním zboží na webové stránce ve smyslu čl. 5 obchodních podmínek.

2.3.        Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, který je uveden v kupní smlouvě, projevuje vůli tuto kupní smlouvu uzavřít a být touto smlouvou vázán.

3.              Vymezení některých pojmů pro účely obchodních podmínek

3.1.        Prodávající jsou právnické osoby, které při uzavírání a plnění kupní smlouvy jednají v rámci podnikatelské činnosti, přičemž touto činností se rozumí zejména dodávání sběratelských mincí určených do numismatických sbírek pro kupujícího.

3.2.        Spotřebitel je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

3.3.        Podnikatel je osoba, která není spotřebitel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouva související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3.4.        Zboží – prodávajícími prezentované sběratelské mince, investiční produkty a další zboží související s péčí, vlastnictvím a uchováváním mincí a investičních produktů.

3.5.        Investičními produkty – zboží prodávané prodávajícím, kterým jsou zejména investiční slitky/cihly a zlaté investiční mince, jejichž cena je odvislá od objektivního vývoje cen investičních kovů tvořících předmět prodeje.  

 

4.              Uživatelský účet

4.1.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží, V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

4.2.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.5.        Prodávající 1 jako provozovatel webové stránky může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než [časové období] nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4.6.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5.              Uzavření kupní smlouvy

5.1.        Prodávající na webovém rozhraní obchodu prezentují zboží.

5.2.        Pokud na webovém rozhraní u konkrétního produktu není výslovně v jeho popisu uveden prodávající a zároveň není u fotografie produktu grafická značka „partnerský prodej“, prezentuje zboží prodávající 1.

 

5.3.        Pokud na webovém rozhraní je u konkrétního produktu v jeho popisu uvedena prodávající společnost HisMajesty s.r.o. jako „prodávající HisMajesty“ a zároveň je u fotografie produktu grafická značka „partnerský prodej“, prezentuje zboží prodávající 2.

5.4.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající nejsou povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

5.5.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, zejména prodávajícího konkrétního zboží a uvedení předpokládaných cen jednotlivého zboží. Předpokládané ceny jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, případně je uvedeno, že je dané zboží od DPH osvobozeno, nebo že se na něj vztahuje režim dle ustanovení                   § 90 zákona č. 235/2004 Sb. Kupující bere na vědomí, že konečná kupní cena zboží – investičních produktů je závislá na pohybu cen příslušného drahého kovu na trhu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajících uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě, že došlo ke zjevné cenové chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v rámci webového rozhraní, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu.

5.6.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

5.7.        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

5.7.1.            objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

5.7.2.            způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

5.7.3.            informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

5.8.        Zasláním objednávky na webovém rozhraní obchodu projevuje kupující vůči konkrétnímu prodávajícímu (podle toho o čí prezentaci zboží se jedná) vůli uzavřít s ním kupní smlouvu.

5.9.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

5.10.     Prodávající, vůči němuž kupující projevil vůli uzavřít kupní smlouvu, neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její přijetí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). Potvrzení přijetí objednávky („konfirmační e-mail) potvrzuje jen přijetí objednávky, nikoli vůli prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu. Po konfirmačním e-mailu prodávající ověří aktuální cenu zboží a na elektronickou adresu kupujícího zašle zprávu s potvrzením objednávky. V potvrzení objednávky prodávající informuje kupujícího o konečné kupní ceně zboží včetně případné daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (dále jen "kupní cena"). Toto potvrzení objednávky je považováno za závazný návrh kupní smlouvy.

 

5.10.    

 

5.11.     Závazný návrh kupní smlouvy má platnost tři pracovní dny.

 

5.12.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v okamžiku, kdy je prodávajícímu na jeho elektronickou adresu doručeno přijetí závazného návrhu kupní smlouvy ve smyslu odst. 5.10. obchodních podmínek kupujícím, učiněné v době platnosti závazného návrhu kupní smlouvy. V případě, že kupující zašle přijetí závazného návrhu kupní smlouvy až po uplynutí lhůty uvedené v odst.  5.11 obchodních podmínek je i tak smlouva uzavřena, pokud toto přijetí závazného návrhu kupní smlouvy potvrdí prodávající. Neprodleně po vzniku smluvního vztahu vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu.

 

5.13.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

5.14.     Prodávající je oprávněn požádat kupujícího, který v minulosti učinil objednávku a tu neuhradil, o urychlenou platbu se zasláním potvrzení o úhradě do následujícího dne. Pokud kupující neprovede úhradu včetně zaslání potvrzení, může prodávající zrušit jeho objednávku následující den.

 

5.15.     V případě, že některé zboží uvedené v objednávce nemůže prodávající z jakéhokoliv důvodu dodat, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky.

 

5.16.     Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající v tomto případě zároveň vystaví kupujícímu zálohovou fakturu.

 

5.17.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

6.              Uzavření kupní smlouvy zboží označeného jako „Předprodej“ nebo „Na objednávku“

 

6.1.        Prodávající prezentují na webu často velmi limitované a vzácné sběratelské zboží. U takového zboží je označení „Předprodej“ nebo „Na objednávku“ („limitované zboží“). Pro takto označené zboží platí zvláštní ustanovení o uzavření kupní ceny podle tohoto článku, pro otázky, které tento článek neupravuje se přiměřeně použijí ustanovení článku 5.

 

6.2.        Kupující činí objednávku limitovaného zboží dle ustanovení odst. 5.7. až 5.9. obchodních podmínek.

 

6.3.        Systém webového rozhraní obchodu zašle v návaznosti na objednávku kupujícího potvrzení přijetí objednávky elektronickou poštou („konfirmační e-mail“). Konfirmační e-mail je systémem zasílán automaticky bez jednání prodávajících. Konfirmační e-mail neprojevuje vůli prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu ani nepředstavuje návrh na uzavření kupní smlouvy.

 

6.4.        Po konfirmačním e-mailu prodávající zhodnotí dostupnost limitovaného zboží a možnosti jeho zajištění pro konkrétního kupujícího. V návaznosti na to prodávající potvrdí elektronickou poštou kupujícímu, že objednávku přijímá. V tato zpráva obsahuje návrh na uzavření kupní smlouvy, včetně kupní ceny. Kupní cena se může lišit od kupní ceny uvedené v nabídce e-shopu jako prezentaci zboží prodávajícího. Vzhledem k povaze a vzácnosti limitovaného zboží se může cena změnit i po odeslání návrhu na uzavření kupní smlouvy. Prodávající činí tento návrh dle tohoto odstavce s výhradou změny kupní ceny.

 

6.5.        Pokud kupující přijme nabídku na uzavření kupní smlouvy k limitovanému zboží podle odst. 6.4 obchodních podmínek, je mezi ním a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.

 

6.6.        Pokud se v době od uzavření kupní smlouvy do odeslání limitovaného zboží prodávajícím kupujícímu změní kupní cena limitovaného zboží ve smyslu odst. 6.4 věty páté a šesté, oznámí to prodávající elektronickou poštou kupujícímu a zároveň v této zprávě zašle prodávajícímu pozměněný návrh kupní smlouvy. Pokud kupující elektronickou zprávou potvrdí tento návrh, je uzavřena mezi ním a prodávajícím nová kupní smlouva, která nahrazuje předchozí kupní smlouvu mezi stranami ohledně stejného limitovaného zboží. Pokud nový návrh kupující neakceptuje (vysloví nesouhlas nebo na nabídku bez zbytečného odkladu neodpoví) má prodávající právo odstoupit od původní kupní smlouvy.

 

7.              Cena zboží a platební podmínky

 

7.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu 1 následujícími způsoby:

 

7.1.1.            bezhotovostně převodem CZK na účet prodávajícího č. 321003210/2010, vedený u společnosti FIO banka a.s. ("účet prodávajícího 1");

 

7.1.2.            bezhotovostně převodem EUR na účet prodávajícího č. 2601817736/2010, vedený u společnosti FIO banka a.s. ("druhý účet prodávajícího 1");

 

7.1.3.            hotově v místě sídla prodávajícího 1 pouze u objednávek s celkovou hodnotou přesahující 10 000 CZK.

 

7.2.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu 2 následujícími způsoby:

 

7.2.1.            bezhotovostně převodem CZK na účet prodávajícího č. 1695589003/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („účet prodávajícího 2“);

 

7.2.2.            bezhotovostně převodem EUR na účet prodávajícího č. 1695589011/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ("druhý účet prodávajícího 2");

 

7.2.3.            prodávající 2 připouští platit hotově v místě sídla prodávajícího 1, a to pouze u objednávek s celkovou hodnotou přesahující 10 000 CZK u osoby oprávněné zastupovat prodávajícího 2 podle právních předpisů (zejm. statutární orgán).

 

7.3.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

7.4.        Prodávající požaduje od kupujícího zálohu ve výši kupní ceny zboží. Kupující je povinen tuto zálohu uhradit prodávajícímu nejpozději do dvou dnů od uzavření kupní smlouvy ve smyslu odst. 4.10. těchto obchodních podmínek. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

 

7.5.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Neuvede-li kupující variabilní symbol jeho objednávky, nebo uvede-li nesprávný či neplatný a neinformuje o této skutečnosti prodávajícího, prodávající může prodloužit expediční dobu až na 30 dní od doručení této platby. Nepodaří-li se prodávajícímu tuto platbu bez variabilního symbolu či s neplatným variabilním symbolem spárovat s objednávkou kupujícího, bude tato částka kupujícímu vrácena zpět na jeho účet ve lhůtě 60 dní ode dne připsání platby na účet prodávajícího.

 

7.6.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

7.7.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající 1 je plátcem DPH. Prodávající 2 není plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

7.8.        Neuhradí-li kupující kupní cenu podle těchto obchodních podmínek, ať už z části nebo celou, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 10 % z celkové ceny neuhrazené objednávky nejpozději do pátého dne od ukončené platnosti návrhu kupní smlouvy. Pokud kupující již uhradil část kupní ceny, má prodávající právo provést zápočet ze zaslané částky.

 

8.       Alternativní možnost platby

 

8.1.        Po vzájemné a předchozí domluvě s prodávajícím, může kupující uhradit objednávku na účet Revolut. K tomuto způsobu platby mohou být přičteny poplatky, se kterými bude kupující předem obeznámen. Po oboustranném souhlasu pošle prodávající kupujícímu dispozice k platbě, které nahradí dispozice dříve zaslané. Tento způsob úhrady není kupujícím v žádném případě nárokovatelný.

 

9.              Odstoupení od smlouvy

 

9.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 

9.1.1.            dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

9.1.2.            uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

9.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

9.3.        Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícími, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12 obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 

9.4.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2. a 7.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

9.5.        V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

9.6.        V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, byla-li již kupujícím uhrazena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

9.7.        Kupující bere výslovně na vědomí, že ustanovení článku 7.1 až 7.6. obchodních podmínek se použije pouze tehdy, pokud je kupujícím spotřebitel. V případě, že kupujícím je podnikatel, ustanovení odst. 7.1. až 7.6. obchodních podmínek se nepoužijí a kupující jako podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

9.8.        Do doby převzetí zboží kupujícím, který není spotřebitelem, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, byla-li již kupujícím uhrazena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

 

9.9.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

9.10.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

10.          Přeprava a dodání zboží

 

10.1.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

10.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

10.3.     Neujedná-li si prodávající s kupujícím – spotřebitelem čas plnění, odevzdá prodávající zboží kupujícímu – spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Pokud je zboží zasíláno, dojde k odevzdání, jakmile jej kupující převezme od dopravce.

 

10.4.     U zboží, zejména mincí a slitků z drahých kovů označených jako "Předprodej/pre-sale" či "Na objednávku/on order" bere kupující na vědomí, že může dojít ke změně očekávaného termínu dodání předmětu nezávisle na vůli prodávajícího. Změna, tj. dřívější i pozdější dodání může být v rozmezí několika týdnů, výjimečně i měsíců.

 

10.5.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

10.6.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Pro každou reklamaci je nutné uchovat kompletní balení zásilky.

 

10.7.     Kupující si v objednávkovém formuláři volí způsob dopravy adekvátní ceně kupovaného zboží. Např. pokud kupuje zboží za více jak 20 000 Kč, je povinen zvolit způsob dopravy určený popisem pro zboží v hodnotě nad 20 000 Kč.

 

10.8.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajících, jsou-li prodávajícími vydány.

 

11.          Práva z vadného plnění

 

11.1.     Prodávající dodá kupujícími zboží v množství, jakosti a provedení ujednaných v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení výslovně ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení, které jsou vhodné pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

 

11.2.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b OZ).

 

11.3.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

11.3.1.         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

11.3.2.         se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

11.3.3.         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

11.3.4.         je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

11.3.5.         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

11.4.     Ustanovení uvedená v čl. 9.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

11.5.     Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Svá práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

 

11.6.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

11.7.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajících.

 

11.8.     Práva z vadného plnění kupující nemá, pokud před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

12.          Další práva a povinnosti smluvních stran

 

12.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

12.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu – spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) OZ.

 

12.3.     Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy nakup@silvermania.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

12.4.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

12.5.     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

12.6.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

12.7.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

 

12.8.     Veškerá práva k webové stránce a webovému rozhraní, zejména autorská práva k jejich obsahu náleží prodávajícímu. Bez výslovného souhlasu prodávajícího je zakázáno obsah webové stránky a webového rozhraní nebo jeho část kopírovat, pozměňovat či s ním jakýmkoli jiným způsobem nakládat.

 

12.9.     Prodávající nenese odpovědnost za škodu vzniklou kupujícímu v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky a webového rozhraní nebo jejich užití kupujícím v rozporu s jejich účelovým určením a pokyny prodávajícího. Kupujícímu se zakazuje, aby při užívání webové stránky a webového rozhraní jednal způsobem způsobilým ohrozit jejich provoz, aby neoprávněně užíval jejich softwarové vybavení nebo do něj jinak zasahovat a aby užíval webové rozhraní a webovou stránku v rozporu s jejich účelovým určením nebo jinému takové jednání umožnil.

 

13.          Ochrana osobních údajů

 

13.1.     Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na https://www.silvermania.cz/cs/content/5-zpracovani-osobnich-udaju. Kupující tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi upravujícími pravidla ochrany a zpracování osobních údajů seznámil.

 

13.2.     Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

13.3.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na https://www.silvermania.cz/cs/content/5-zpracovani-osobnich-udaju.

 

13.4.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

14.          Doručování

 

14.1.     Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

 

14.2.     Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí adresát odmítnul, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

14.3.     Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

15.          Závěrečná ustanovení

 

15.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

15.2.     Volbou práva dle čl. 14.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

15.3.     Pokud bude shledána některá část smlouvy neplatnou či zdánlivou a zároveň ostatní ujednání neplatnými či zdánlivými shledány nebudou, nahradí neplatné nebo zdánlivé části smlouvy novými tak, aby byly shledány platnými a aby se co nejvíce účelem a vůlí stran shodovaly s nahrazovanými částmi.  

 

15.4.     Jak kupní smlouvu, tak obchodní podmínky lze měnit pouze písemně.

 

15.5.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

15.6.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

15.7.     Kontaktní údaje prodávajících: Pro usnadnění reklamace vyřizuje jen prodávající 1 a prodávající 2 s tímto souhlasí.

 

15.7.1.         Prodávající 1: adresa pro doručování Svat. Čecha 513, 760 01, Zlín, adresa elektronické pošty nakup@silvermania.cz, telefon +420724111465.

Ve Zlíně dne 14.3.2024